INFOR­MA­TI­KAI KÉPZÉS A BÁNYAI JÁNOS MŰSZA­KI SZAKKÖZÉPIS­KOLÁBAN
A 2020 – 2021-es tan­év­ben az is­ko­la in­gye­nes tech­ni­ku­si, poszt­lí­ce­á­lis ok­ta­tást in­dít lí­ce­u­mot
vég­zet­tek­nek, füg­get­le­nül at­tól, hogy ren­del­kez­nek-e érett­sé­gi dip­lo­má­val vagy nem.
A poszt­li­ce­á­lis ok­ta­tás Se­géd­prog­ra­mo­zó (Analist programator) kép­zést nyújt.
Elő­nyök:
 az ok­ta­tás más­fél éves (3 félév)
 az órák dél­után van­nak, így az is részt ve­het az órá­kon, aki mel­let­te dol­go­zik
 a heti órák szá­ma csök­ken­tett
 az órá­kon fő­leg a gya­kor­la­ti és el­mé­le­ti szak­ok­ta­tá­son van a hang­súly
 az in­for­ma­ti­ka szak­te­rü­let fo­lya­ma­to­san ter­jesz­ke­dik Ro­má­ni­á­ban, a szak­em­be­rek na­gyon ke­re­set­tek
 vég­ző­se­ink el tud­nak majd he­lyez­ked­ni köz­in­téz­mé­nyek­nél és ma­gán­vál­lal­ko­zá­sok­nál
 az el­sa­já­tí­tott is­me­re­tek na­gyon hasz­no­sak azok szá­má­ra, akik ké­sőbb egye­tem­re men­nek
Erős­sé­gek:
 nagy ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző in­for­ma­ti­kus ta­ná­rok
 meg­fe­le­lő fel­sze­re­lés: két in­for­ma­ti­ka la­bor, a leg­újabb szá­mí­tás­tech­ni­ká­val el­lát­va
Ki irat­koz­hat be?
 Lí­ce­u­mot vég­zet­tek, érett­sé­gi dip­lo­má­val, vagy anél­kül, kor­tól füg­get­le­nül
Be­irat­ko­zás
 az is­ko­la tit­kár­sá­gán, to­váb­bi in­for­má­ci­ók a 0266 218 428-as te­le­fon­szá­mon
 szük­sé­ges ira­tok : szü­le­té­si bi­zo­nyít­vány és sze­mé­lyi iga­zol­vány má­so­lat, anya­köny­vi ki­vo­nat
(Fo­a­ia mat­ric­ol má­so­lat, ha van érett­sé­gi ok­le­vél ,csa­lá­di or­vos­tól or­vo­si iga­zo­lás
 a he­lyek szá­ma kor­lá­to­zott!
Tan­tár­gyak I év­ben (2 szemeszter)
Mo­du­lul I: Co­muni­ca­re pro­fe­si­o­na­la in lim­ba mo­der­na – Lim­ba eng­leză sau ger­ma­na
Mo­du­lul II: Co­muni­ca­re pro­fe­si­o­nală
Mo­du­lul III: Ma­nag­emen­tul ca­lității
Mo­du­lul IV: Sis­te­me de cal­cul şi reţele de cal­cu­la­to­a­re
Mo­du­lul V: Pro­i­ec­ta­rea al­go­rit­mil­or
Mo­du­lul VI: Lim­ba­je de prog­ram­are
Mo­du­lul VII: Prog­ram­are mo­du­lară
Mo­du­lul VIII: Me­to­de şi teh­ni­ci cla­si­ce de prog­ram­are
Mo­du­lul IX: Prog­ram­area ori­en­tată obi­ect
Mo­du­lul X: Con­ce­pe­rea pro­dus­elor mul­ti­me­dia
Mo­du­lul XI: Crearea site-uril­or Web
Mo­du­lul XII: Baze de date
Tan­tár­gyak II év­ben – 1 fél­év
Mo­du­lul I: Mo­delarea sistem­e­lor in­for­ma­ti­ce
Mo­du­lul II: Pro­i­ec­ta­rea sistem­e­lor in­for­ma­ti­ce
Mo­du­lul III: Imp­le­men­ta­rea sistem­e­lor in­for­ma­ti­ce
Mo­du­lul IV: Ma­nag­emen­tul pro­i­ec­te­lor
Az ok­ta­tás ma­gyar nyel­ven tör­té­nik
Forrás: www.szinfo.ro